€ 6.49
EPUB protetto da Adobe DRM
Download immediato
Roman u slikama. E-book

Roman u slikama. E-book

di Gordana Kui?


Download immediato
  • Editore: Agencija TEA BOOKS
  • Data di Pubblicazione: aprile 2018
  • Dimensione: 1.06 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Adobe DRM (richiede software gratuito Adobe Digital Edition)
  • Dettagli Protezione: Array
  • EAN: 9788827599518
Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"
„Nakon dve knjige izvrsnih pripovedaka, Gordana Kui? se osmim romanom vra?a u epicentar vlastitog romansijerskog kosmosa. Ponovo je potekao roman-reka, zapo?et pre tri decenije, ponovo su postavljena, produbljena i preispitana mnoga pitanja, teme i dileme iz dosadašnjeg impozantnog opusa ove književnice, ponovo se zavrtela mo?na i vitalna slika (su)života u kojem se poštuju razlike i cene osnovne ljudske vrednosti.
Ovoga puta re? je o životu bitoljskih Jevreja i Roma, kao i Jevreja i Srba u Beogradu. Da nema nedvosmislene vremenske naznake na po?etku pripovesti (kraj tre?e decenije XX veka), ?italac bi spokojno uživao u mnoštvu autenti?nih likova, vrcavim dijalozima, živopisnoj mešavini jezika, obi?aja, iskustava, mentaliteta. Ali, nad iskonskom životnom energijom, nacionalnom, porodi?nom i individualnom, nadvija se mra?an oblak najstrašnijeg zlo?ina u istoriji ?ove?anstva – Holokausta.
Holokaust je mnogim nevinim žrtvama obznanio ideju o nepostojanju Boga, ali i istinu o postojanju Pravednika me?u narodima, pojedinaca koji su spasavanjem progonjenog ljudskog bi?a po cenu vlastitog života spasavali svet i posustalu veru u ljudskost.
Vešto prepli?u?i drame junaka i junakinja ?ijim životom i smr?u upravljaju pomamna lavina organizovanog zla, ali i herojske odluke pojedinaca da se tom zlu suprotstave, Gordana Kui? još jednom vaspostavlja za njeno delo oduvek karakteristi?nu, ?udesnu viziju ravnoteže izme?u dobra i zla, tame i svetlosti, apsurda i smisla. Podse?a me na Imre Kertesa, na Varlaama Šalamova, na Solženjicina, pisce koji jesu svedo?ili o najmu?nijim dobima ljudske istorije, ali tako da su se kriti?ari opredeljivali da s pravom govore o ’prostorima sre?e’ u njihovom delu.“
– Ljiljana Šop


Ultimi prodotti visti