€ 6.49
EPUB protetto da Adobe DRM
Download immediato
Bajka o Benjaminu Baruhu. E-book

Bajka o Benjaminu Baruhu. E-book

di Gordana Kui?


Download immediato
  • Editore: Agencija TEA BOOKS
  • Data di Pubblicazione: marzo 2018
  • Dimensione: 1.07 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Adobe DRM (richiede software gratuito Adobe Digital Edition)
  • Dettagli Protezione: Array
  • EAN: 9788827582398

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

„Kada sa jedne strane imate nešto što podiže patos recepcije, a kada sa druge strane imate jednu vrstu poriva za pisanjem koji mo?no i snažno pokre?e neke intimne, dublje slojeve ljudskih ose?anja, onda se ve? nalazite na onom terenu na kojem je izgra?ena ova kula od književnih radova koja se penje sve više i više. Nije poenta svekolike literature u tome da se na najteži mogu?i na?in saopšte najdragocenije stvari, ve? je svrha i smisao literature da mo?, vrlinu i vrednost pri?anja kao rezervoar ljudskog opstanka, ostavi žig me?u nama. Kad neko ume tako da piše, da u?ini da pri?e žive i da nas spajaju, šta ?ete više i koliko više od literature ho?ete, koliko joj treba dodati? Ako se igde tako dobro vidi da je romaneskni um koji vlada ovom prozom nadvladao sve osnovne zahteve pripovedanja, onda se to vidi upravo u ovoj bajci, u kojoj su ovi ponekad ironi?ni, ponekad sentimentalni, ponekad autokorektivni komentari pripoveda?a, dakle, autorskog glasa u ovoj knjizi, napravili jednu vrstu kontrapunkta koja nam dopušta da sve vreme osciliramo izme?u bliže i dalje prošlosti, izme?u jednog i drugog horizonta pripovedanja. Kada se pritom pisac kre?e kroz istoriju, kad nas o njoj obaveštava i kada nas vra?a, u XVII vek, a dozvolite mi da pomenem da je u ovom trenutku jedan drugi pisac koji piše tako?e knjige sa istorijskom podlogom kakav je Amin Maluf, jedna od svetskih zvezda književnosti, onda je sasvim jasno da je Gordana Kui? u tokovima savremene literature i da su njene pri?e kulturološki bogate, mo?ne, s mnogo finih detalja, s nijansama koje vredi zapaziti i uo?iti, postigle nešto što je važan dodatak savremenoj srpskoj književnoj sceni.“
– Prof. Aleksandar Jerkov


Ultimi prodotti visti