€ 6.99
EPUB protetto da Watermark
PDF protetto da Watermark
Mobipocket protetto da Watermark
Download immediato
?wiat?o i mrok. E-book

?wiat?o i mrok. E-book

di Natsume S?seki


Download immediato
  • Editore: Wydawnictwo Psychoskok
  • Data di Pubblicazione: febbraio 2017
  • Pagine: 452
  • Dimensione: 1.07 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Watermark
  • Dettagli Protezione: Nessuno
  • EAN: 9788379006526

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

„?wiat?o i mrok” Natsume S?sekiego to ksi??ka, która otwiera nam drog? do poznania obyczajów panuj?cych w japo?skim ma??e?stwie. A s? one inne od tych, które znamy z w?asnego „europejskiego podwórka”

Onobu i Tsuda wydaj? si? by? ca?kiem normalnym m?odym ma??e?stwem. Jako ?e s? na pocz?tku swej ma??e?skiej w?drówki, ich relacja zdaje si? mie? jakie? niedoci?gni?cia w postaci chocia?by niedomówie? czy niedostatecznej dozy zaufania. Ich ma??e?skie stosunki zostaj? wystawiona na prób? w momencie, gdy Tsuda musi uda? si? do szpitala, aby podda? si? niegro?nemu zabiegowi. Wiadomo?? o konieczno?ci udania si? na leczenie zbiega si? w czasie z nadej?ciem listu od ojca Tsudy. Informacja w nim zawarta nie napawa optymizmem, bowiem m??czyzna odmawia pomocy materialnej Tsudy i jego ?ony, w?a?nie teraz, gdy tego wsparcia najbardziej potrzebuj?. Przyzwyczajone do ca?kiem wygodnego ?ycia ma??e?stwo b?dzie musia?o stawi? czo?a problemom. Tym czasem okazuje si?, ?e owe k?opoty s? niczym w porównaniu do skrywanej przez Tsud? tajemnicy.

D?ugie, aczkolwiek ciekawe dialogi stanowi? okazj? do poznania mentalno?ci Japo?czyków, dotarcia do relacji panuj?cych w rodzinie i poza jej granicami. Powie?? dla wytrwa?ych, którzy z tej podró?y z ksi??k? wróc? bogatsi o wiedz? na temat realiów japo?skiego ?ycia.


Ultimi prodotti visti